Нормативні документи

Перелік документів з організації освітнього процесу

Положення про використання технологій дистанційного навчання

Типове положення про факультет Київського інституту НГУ

Типове положення про кафедру Київського інституту НГУ

Положення про неформальну та інформальну освіту

Положення про НМЗ КІ

Положення про НМЗ КІ -додатки (діюче)

Положення про організацію освіт. процесу в КІНГУ

Положення про практичну підготовку здобувачів у КІ НГУ

Положення про підвищення кваліфікації НПП в КІНГУ

Положення про приймальну комісію КІ НГУ

Положення про розроблення, моніторинг, осв. програм в КІ НГУ

Положення про систему внутр. забезп. якості освіти КІНГУ

Положення про стейкхолдерів осв. програм КІ НГУ

Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії КІНГУ

Положення про оцінювання знань здобувачів в КІ НГУ

Положення про бібліотеку

Положення про полiтику запобiгання i протидii булiнгу (цькуванню)

Положення про планування та облiк навантаження науково-педагогiчних працiвникiв

Положення про наукове товариство здобувачів вищої освіти КІНГУ

Положення про академічну доброчесність в КІНГУ

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в КІНГУ

Положення про організацію наукової роботи КІНГУ

Привіт